Welcome To CraftOrigin Studio

CraftOrigin Studio ยินดีต้อนรับ

บริการของเรา

บริการสร้างเว็บไซต์ด้วย html css Bootstrap

บริการของเรา

ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 150บาทเท่านั้น

บริการของเรา

บริการสร้างเว็บเซต์ด้วย Bootstrap


Package เว็บไซต์Minecraft

#
Package Free
มี Menu Home Contect Fanpage Donate
มีหน้า silde
มีช่องทางติดต่อ
ไม่มีหน้าbackend
ไม่มีหน้าเติมเงินด้วย TrueWallet
ไม่มีระบบซื้อไอเทม
ไม่มีรับแก้ไขเว็บไซต์ 3ครั้ง
สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
Download
#
Package1 ราคาเริ่มต้น150บาท
มี 5 Menu
มีหน้า silde
มีช่องทางติดต่อ
มีหน้าbackend
ไม่มีหน้าเติมเงินด้วย TrueWallet
ไม่มีระบบซื้อไอเทม
รับแก้ไขเว็บไซต์ 3ครั้ง
สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
Buy
#
Package2 ราคา350บาท
มี Menu ไม่จำกัด
มีหน้า silde
มีช่องทางติดต่อ
มีหน้าbackend
มีหน้าเติมเงินด้วย TrueWallet
มีระบบซื้อไอเทม
รับแก้ไขเว็บไซต์ 3ครั้ง
สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
Buy

ช่องทางติดต่อ

Copy right © 2020 CraftOrigin Studio